Druhá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 26. – 28. mája sa v Brehove pri Trebišove konala 2. časť IV. volebnej kapituly Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov.

Zhromaždení bratia zvolili na obdobie nasledujúcich štyroch rokov predstavených (gvardiánov) kláštorov. Pre Bratislavu, Levoču a albánsky Fier boli za gvardiánov opätovne zvolení bratia Peter Gallik, Adam Baran a Jaroslav Mária Cár, ktorí tento úrad zastávali aj v predchádzajúcom období. Novým gvardiánom v Spišskom Štvrtku sa stal br. Róbert Gajderus a v Brehove br. Samuel Hurajt. Za nového magistra juniorátu v Bratislave bol zvolený br. Martin Mária Kollár.

Pokračovať v čítaní „Druhá časť volebnej kapituly minoritov“

Prvá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 13. – 15. apríla sa v Brehove pri Trebišove konala IV. volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť východnej Európy, minister Krakovskej provincie, 16 bratov kustódie, ako aj dvaja hostia. Kapitulní bratia zhodnotili priebeh uplynulých štyroch rokov a zvolili nové vedenie. Za kustóda bol opätovne zvolený brat Tomáš Lesňák, za vikára a zároveň sekretára bol zvolený brat Martin Mária Kollár, za ekonóma brat Peter Gallik a tretím členom rady sa stal brat Róbert Gajderus. Druhá časť volebnej kapituly je plánovaná na 26. – 29. mája tohto roku. Počas nej majú byť zvolení predstavení jednotlivých kláštorov a vytýčený program kustódie na najbližšie štvorročie.

Pokračovať v čítaní „Prvá časť volebnej kapituly minoritov“

Záverečná správa IX. kapituly redemptoristov

Dňa 29.1.2015 sa ukončila IX. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zvolilo sa nové vedenie. Vikárom viceprovincie sa stal o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s ním v užšej rade je o. Milan Zaleha CSsR. Rozšírenú radu tvoria o. Juraj Rak CSsR a o. Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou témou bola reštrukturalizácia Pražskej provincie a jej fúzia s viceprovinciou Bratislava, ku ktorej by mala byť pričlenená aj viceprovincia Michalovce. Okrem hodnotenia našich apoštolských diel sme sa zamýšľali nad kvalitou nášho bratského života v spoločenstvách. Na začiatku kapituly prijal úrad nový otec viceprovinciál Metod Marcel Lukačik CSsR, ktorého životopis nižšie uvádzame.

Životopis Metoda Marcela Lukačika CSsR

viceprovicialMetod Marcel Lukačik sa narodil 30. septembra 1975, v Humennom. Zmaturoval na gymnáziu v Stropkove v roku 1994. Pre kňazské a rehoľné povolanie sa rozhodol už na gymnáziu. V tom istom roku vstúpil do postulátu redemptoristov v Krakove. Ročný noviciát mal v poľskej Lubaszovej a v roku 1997 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Teologické štúdiá začal v Tuchowe a ukončil v Ríme na Lateránskej pápežskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 22. apríla 2001 v Michalovciach. Najprv dva roky pôsobil ako kaplán vo farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni. Potom dva roky študoval Teológiu zasväteného života na Inštitúte Klaretiánum v Ríme, ktoré ukončil s titulom licenciát. Po štúdiách bol ešte tri roky v pastorácii v Korunkovej. Zároveň pracoval vo formácii, v noviciáte i postuláte redemptoristov. Od roku 2008 pracoval ako šéfredaktor v redakcii a Vydavateľstve Misionár v Michalovciach. V rokoch 2011-2014 absolvoval postgraduálne štúdium kresťanskej antropológie, psychológie a pedagogiky na jezuitskom Ignatianum v Krakowe. Posledné štyri roky bol vikárom Michalovskej viceprovincie. 29. septembra 2014 bol zvolený spolubratmi za viceprovinciálneho predstaveného Michalovskej viceprovincie na štvorročie 2015-2018 a 24. októbra 2014 potvrdený generálnym predstaveným redemptoristov o. Michaelom Brehlom CSsR.

Novému protoihumenovi Michalovskej viceprovincie prajeme hojnosť Božích darov v jeho službe.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

rada

IX. kapitula redemptoristov

V dňoch 26. – 30. januára 2015 prebieha IX. kapitula redemptoristov byzantského obradu Michalovskej viceprovincie na Slovensku v kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove. Hneď v pondelok 26. januára 2015 v úvode sv. Liturgie úrad viceprovinciála prijal novozvolený o. Metod Marcel Lukačik CSsR za prítomnosti predchadzajúceho viceprovinciálneho predstaveného o. Jaroslava Štelbaského CssR, viceprovinciála Bratislavskej viceprovincie o. Václava Hypiusa CSsR, provinciála Pražskej provincie o. Jozefa Michalčíka CSsR. S povzbudivým slovom, bratským blahoprianím pre nové vedenie viceprovincie a nádejou na ďalšiu spoluprácu prišiel aj arcibiskup a metropolita o. Ján Babjak SJ.

V utorok 27. januára 2015 k svojím spolubratom zavítal vladyka Milan Chautur CssR, aby spoločnou svätou Liturgiou mohli sme osláviť Krista Vykupiteľa.

V týchto dňoch redemptoristi hodnotia svoje pôsobenie za uplynulé štvorročie v rôznych oblastiach duchovného i spoločenského života na Slovensku aj na Zakarpatí, kde pôsobia niektorí členovia. Zamýšľajú sa nad novými výzvami a požiadavkami, ktoré pred nich kladie súčasná situácia v Cirkvi aj v krajine.

Miroslav Bujdoš, CSsR

IMG_1900

 

Efektívne ohlasovať Božie slovo

Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku

Terchová/Zvolen, 12.-13. septembra 2014 Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom spolu diskutovali o aktuálnych výzvach.

Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. Pre zvýšenie efektívnosti práce boli zostavené štyri skupiny, v ktorých bolo 10 až 13 bratov. Skupiny boli zamerané tematicky – poslanie, štúdium a formácia, riadenie. Otázky a problémy, ktoré sa v jednotlivých skupinách prerokovávali, boli zostavené na základe návrhov a pripomienok zaslaných z každej komunity provincie, respektíve od jednotlivých slovenských bratov žijúcich v zahraničných komunitách. Prerokovávané otázky sa týkali predovšetkým dvoch hlavných tém – súčasné fungovanie provincie a vízia provincie do budúcnosti. Bratia sa zamýšľali nad tým, ako rozpoznať a efektívne odpovedať na potreby Cirkvi na Slovensku, ako správne využiť potenciál, ktorý provincia má, na ohlasovanie Božieho slova a ako správne kráčať dopredu v duchu sv. Dominika. Štyri skupiny zasadali trikrát a potom boli výsledky ich práce referované na plenárnom zasadnutí.

Pri rokovaniach bolo vidno, že bratia sa dokážu pozerať sebakriticky, no neprehliadajú ani pozitívne zmeny vo vlastnej provincii. Dominikáni sa zhodli, že pre budúce pôsobenie je treba prehĺbiť a zintenzívniť apoštolát prostredníctvom zabehnutých projektov – laickí dominikáni; ružencový apoštolát a Dominikánske kultúrne centrum Veritas v Košiciach. V diskusiách sa pomerne často vyskytovala téma posilnenia prítomnosti dominikánov v hlavnom meste Slovenska. Spomedzi výziev pre provinciu vyplývajúcich z potrieb Cirkvi na Slovensku mala dôležité postavenie práca na intelektuálnej rovine a na prehlbovaní vzdelania laikov vo viere.