Dokumenty

Štatút Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku schválený Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života

Bratský život v spoločenstve (15. januára 1994)
Znovu začať u Krista (Inštrukcia z 19. mája 2002)

Ustanovenie dňa rehoľníkov (Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la I gioata della vita consacrata) | taliansky

Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. pre XLII. svetový deň modlitieb za povolania (17. apríl 2005)
Sprievodný list k posolstvu Svätého Otca pre XLII svetový deň modlitieb za povolania
Záverečný dokument z Kongresu o zasvätenom živote (2004)

Bránou kláštora sa svet neopúšťa (zamyslenie)