KVRP

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Podľa 23. článku dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfectae Caritatis a kán. 708-709 CIC sa vyšší predstavení rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré pôsobia na území Slovenska, dobrovoľne združujú do Konferencie vyšších rehoľných predstavených (ďalej „Konferencia“). Konferencia má štatút potvrdený Apoštolskou stolicou. Od nej odvádza svoju právnu subjektivitu cirkevnej právnickej osoby a ostáva pod jej zvrchovaným vedením. Konferenciu tvoria vyšší rehoľní predstavení mužských rehoľných inštitútov (kan. 620 CIC).

Pri neporušení samostatnosti, povahy a vlastného ducha jednotlivých inštitútov cieľom Konferencie je vzájomná pomoc pri riešení vecí spoločného záujmu: ako je všestranný rozvoj rehoľného života, spolupráca a koordinácia na poli pastoračnom, charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, územného rozmiestnenia, v užívaní nástrojov sociálnej komunikácie a v styku s predstaviteľmi cirkevnými, štátnymi a jednotlivými dikastériami rímskej kúrie. Konferencia podporuje snahy Biskupskej konferencie Slovenska a spolupracuje s ňou ako aj s jednotlivými biskupmi.

Mužská konferencia môže mať zriadené štyri pracovné komisie:

  1. komisiu právno-ekonomickú;
  2. komisiu cirkevno-sociálnu;
  3. komisiu teologicko-spirituálnu
  4. komisiu pre výchovu a školy

Konferenciu vo veciach školstva zastupuje Rehoľný školský úrad, ktorý Konferencia zriadila k 1.1.2008. Úrad sídli vo Svätom Juri v kláštore Piaristov.

Organizačná štruktúra KVRP:

P. Václav Hypius, CSsR (predseda)
P. Ambróz Martin Štrbák, OPraem (zástupca predsedu KVRP)
P. Reginald Adrián Slavkovský, OP (člen Rady KVRP)
P. Vladimír Kasan, OSB (člen Rady KVRP)
P. Miroslav Kulich, OFMCap (člen Rady KVRP)
br. Oskar Jozef Vaľko, OP (sekretár)