Rok zasväteného života

Oficiálny banner Roku zasväteného života

Bez názvu - 1

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch v Roku zasväteného života z TK KBS

Apoštolská penitenciária vydala 23. novembra, na slávnosť Krista Kráľa dekrét, podpísaný vyšším penitenciárom kardinálom Maurom Piacenczom a regentom Krzysztofom Nykielom, ktorý uvádza podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života.

Kardinál Joăo Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života požiadal v Apoštolskú penitenciáriu o povolenie získania daru odpustkov, ktoré má Svätý Otec František v úmysle udeliť pri príležitosti nadchádzajúceho Roka zasväteného života pre obnovu rehoľných inštitútov, a to vždy s maximálnou vernosťou charizme zakladateľa, aby bola ponúknutá veriacim na celom svete príležitosť pre upevnenie viery, nádeje a lásky, v spoločenstve so Svätou rímskou cirkvou. Na základe osobitného pápežského poverenia Apoštolská penitenciária ochotne poskytuje úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) všetkým jednotlivým členom inštitútov zasväteného života a ďalším veriacim, ktorí sa úprimne kajajú a sú podnecovaní duchom činorodej lásky. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016, keď sa Rok zasväteného života slávnostne uzavrie. Odpustky sa takto môžu získať aj pre duše v očistci. Dekrét hovorí o nasledovných príležitostiach, kedy ich veriaci môžu získať:

a) V Ríme, zakaždým, keď sa zúčastňujú na medzinárodných stretnutiach a oslavách stanovených v príslušnom kalendári Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, a po primeranú dobu zotrvajú v nábožnom sústredení, ktoré uzavrú modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a zbožným vzývaním Panny Márie.

b) Vo všetkých miestnych cirkvách, zakaždým, keď v dňoch vyhradených diecézou zasvätenému životu a
počas diecézneho slávenia Roka zasväteného života, zbožne navštívia katedrálu alebo iné posvätné miesto určené so súhlasom miestneho ordinára, alebo kláštorný kostol či kláštorné klauzúrne oratórium a verejne sa zapoja do modlitby liturgie hodín, alebo primeranú dobu zotrvajú v zbožnom uvažovaní, ktoré uzavrú Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie.

Členovia inštitútov zasväteného života, ktorí pre choroby alebo iné závažné dôvody nemôžu navštíviť tieto posvätné miesta, môžu napriek tomu získať úplné odpustky, ak s úplným zrieknutím sa akéhokoľvek hriechu a s úmyslom čo najskôr splniť tri obvyklé podmienky, urobia duchovnú návštevu s hlbokou túžbou a ponúknu choroby a ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu skrze Máriu, s pripojením modlitieb ako je uvedené vyššie.

Aby sa prístup k dosiahnutiu Božej milosti skrze kľúče Cirkvi čo najľahšie umožnil skrze pastoračnú lásku, Penitenciária prosí, aby penitenciárni kanonici, kapitolári, kňazi inštitútov zasväteného života aj ostaní s príslušnou fakultou spovedať, ochotne s pripraveným a veľkodušným srdcom vysluhovali sviatosti pokánia a často podávali sväté prijímanie chorým.

Modlitba v Roku zasväteného života 2015

Dlhšia, slávnostná verzia

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme – úbohých, slabých a hriešnych. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.

Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daj, aby sme v pravej slobode ducha, pokore a družnosti kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú si nám slovom i príkladom zanechal vo Svätom písme ako knihe života. Nech tvoja veľknazská modlitba spôsobí v nás milosť vnútornej modlitby a misijnej služby, premieňajúcej svet. Udeľ nám schopnosť byť pre dnešných ľudí znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, daj nám v každom čase vnímať krásu rehoľného povolania. Rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti a vkladali ju aj do duší iných. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Zahaľ svojím ochranným plášťom naše rany a obnov nás ako za predošlých dní. Nauč nás žiť na väčšiu česť a slávu Božiu, na chválu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

Kratšia verzia

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.

Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, daj, aby sme v pravej slobode ducha kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú chváli Sväté písmo. Udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Nauč nás žiť na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

Praktická verzia

Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvätenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti. Presvätá Panna, Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

Modlitba za zasvätené osoby

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Imprimatur:
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, generálny vikár
V Bratislave, dňa 28. novembra 2014, Prot. č. 4991/2014

Modlitbová reťaz

Kalendár na Rok zasväteného života